Przepompownie, oczyszczalnie, pompy ciepła

Przepompownie, oczyszczalnie, pompy ciepła

Naszą witrynę przegląda teraz 13 gości 

Czy wiesz ?e...

Budowa ma?ej przydomowej oczyszczalni ?ciekw (dla jednego lub kilku domw jednorodzinnych) nie wymaga uzyskania ?adnych pozwole? - wystarczy zg?oszenie budowlane.
Więcej …

Kontakt

 tel. (58) 301-51-54
fax (58) 732-78-74

GSM: 605-211-606


e-mail:
promer@promer.com.pl

Dotacje Urz?du Miejskiego w Gda?sku

Urz?d Miejski w Gda?sku informuje, ?e istnieje mo?liwo?? ubiegania si? o przyznanie dotacji na zadania zadania zwi?zane z ochron? ?rodowiska i gospodark? wodn?. Wi?cej informacji na stronie Urz?du Miejskiego w Gda?sku.

Zbiorniki i studzienki PDF Drukuj Email


Szamba - zbiorniki bezodp?ywowe

Zbiorniki bezodp?ywowe szczelne (szamba) mog? posiada? wlot wg ?yczenia klienta. Ka?dy zbiornik ma wyprowadzenie do odpowietrzenia oraz mo?e by? wyposa?ony w przelew, umo?liwiaj?cy pod??czenie kolejnego zbiornika w celu zwi?kszenia ??cznej pojemno?ci. Wysoko?? w?azu rewizyjnego mo?na zwi?kszy? nadbudowami. Po??czenie nadbudw mo?e by? wykonane w trakcie realizacji zamwienia.

Oferujemy zbiorniki wykonane z polietylenu wysokiej g?sto?ci (HDPE), o pojemno?ci od 0,75 m3 do 60 m3.

Ceny zbiornikw

Studzienki wodomierzowe

W naszej ofercie znajduje si? szeroka gama studzienek wodomierzowych. Studzienki dostosowane s? do zabudowy w gruncie o wysokim poziomie wody gruntowej lub w przypadku okresowego wyst?powania takiego stanu. Istnieje mo?liwo?? elastycznego dopasowania parametrw studzienki w zale?no?ci od potrzeb i wymaga? klienta. Studzienka mo?e by? wykonana z polietylenu lub polimerobetonu, wlot jak i wylot mog? posiada? r?ne ?rednice, z??cza oraz po?o?enie. Konstrukcja zbiornika zosta?a zaprojektowana taki sposb, aby zapewni? szczelno?? i prawid?owe funkcjonowanie oraz ochron? zainstalowanych urz?dze? przed wod?, nawet w przypadkach bardzo wysokiego poziomu wody gruntowej. Studzienki s? zabezpieczone przed dzia?aniem si?y wyporu, co gwarantuje pewne trzymanie si? w gruncie.

Oferujemy studzienki w nast?puj?cych ?rednicach:

POLIETYLENOWE:

  • 0,8 m.
  • 1,0 m.
  • 1,2 m.
  • 1,6 m.


POLIMEROBETONOWE:

  • 1,0 m.
  • 1,2 m.
  • 1,5 m.
  • 2,0 m.


Oferujemy mo?liwo?? pe?nego wyposa?enia studzienek w osprz?t (wodomierze, zawory itd.) w zale?no?ci od specyfikacji podanej przez klienta.

 

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack