Przepompownie, oczyszczalnie, pompy ciepła

Przepompownie, oczyszczalnie, pompy ciepła

Naszą witrynę przegląda teraz 11 gości 

Czy wiesz ?e...

Zastosowanie oczyszczalni drena?owej jest mo?liwe, je?li jest spe?niony szereg warunkw.
Więcej …

Kontakt

 tel. (58) 301-51-54
fax (58) 732-78-74

GSM: 605-211-606


e-mail:
promer@promer.com.pl

Dotacje Urz?du Miejskiego w Gda?sku

Urz?d Miejski w Gda?sku informuje, ?e istnieje mo?liwo?? ubiegania si? o przyznanie dotacji na zadania zadania zwi?zane z ochron? ?rodowiska i gospodark? wodn?. Wi?cej informacji na stronie Urz?du Miejskiego w Gda?sku.

Zbiorniki i studzienki PDF Drukuj Email


Szamba - zbiorniki bezodp?ywowe

Zbiorniki bezodp?ywowe szczelne (szamba) mog? posiada? wlot wg ?yczenia klienta. Ka?dy zbiornik ma wyprowadzenie do odpowietrzenia oraz mo?e by? wyposa?ony w przelew, umo?liwiaj?cy pod??czenie kolejnego zbiornika w celu zwi?kszenia ??cznej pojemno?ci. Wysoko?? w?azu rewizyjnego mo?na zwi?kszy? nadbudowami. Po??czenie nadbudw mo?e by? wykonane w trakcie realizacji zamwienia.

Oferujemy zbiorniki wykonane z polietylenu wysokiej g?sto?ci (HDPE), o pojemno?ci od 0,75 m3 do 60 m3.

Ceny zbiornikw

Studzienki wodomierzowe

W naszej ofercie znajduje si? szeroka gama studzienek wodomierzowych. Studzienki dostosowane s? do zabudowy w gruncie o wysokim poziomie wody gruntowej lub w przypadku okresowego wyst?powania takiego stanu. Istnieje mo?liwo?? elastycznego dopasowania parametrw studzienki w zale?no?ci od potrzeb i wymaga? klienta. Studzienka mo?e by? wykonana z polietylenu lub polimerobetonu, wlot jak i wylot mog? posiada? r?ne ?rednice, z??cza oraz po?o?enie. Konstrukcja zbiornika zosta?a zaprojektowana taki sposb, aby zapewni? szczelno?? i prawid?owe funkcjonowanie oraz ochron? zainstalowanych urz?dze? przed wod?, nawet w przypadkach bardzo wysokiego poziomu wody gruntowej. Studzienki s? zabezpieczone przed dzia?aniem si?y wyporu, co gwarantuje pewne trzymanie si? w gruncie.

Oferujemy studzienki w nast?puj?cych ?rednicach:

POLIETYLENOWE:

  • 0,8 m.
  • 1,0 m.
  • 1,2 m.
  • 1,6 m.


POLIMEROBETONOWE:

  • 1,0 m.
  • 1,2 m.
  • 1,5 m.
  • 2,0 m.


Oferujemy mo?liwo?? pe?nego wyposa?enia studzienek w osprz?t (wodomierze, zawory itd.) w zale?no?ci od specyfikacji podanej przez klienta.

 

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack