Przepompownie, oczyszczalnie, pompy ciepła

Przepompownie, oczyszczalnie, pompy ciepła

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 13 goĹ›ci 

Czy wiesz ?e...


Je?li korzystasz z przydomowej oczyszczalni ?cieków, nie dotyczy Ciebie obowi?zek pod??czenia si? do budowanej sieci kanalizacyjnej. Takiego przywileju nie daje posiadanie zwyk?ego zbiornika na szambo.

WiÄ™cej …

Kontakt

 tel. (58) 301-51-54
fax (58) 732-78-74

GSM: 605-211-606


e-mail:
promer@promer.com.pl

Dotacje Urz?du Miejskiego w Gda?sku

Urz?d Miejski w Gda?sku informuje, ?e istnieje mo?liwo?? ubiegania si? o przyznanie dotacji na zadania zadania zwi?zane z ochron? ?rodowiska i gospodark? wodn?. Wi?cej informacji na stronie Urz?du Miejskiego w Gda?sku.

PDF Drukuj Email
 
Przydomowa oczyszczalnia ?cieków jest doskona?ym rozwi?zaniem s?u??cym do zbierania, oczyszczania i odprowadzania p?ynnych ?cieków organicznych powstaj?cych w gospodarstwie domowym. Jest to rozwi?zanie alternatywne i konkurencyjne wobec tradycyjnych rozwi?za? takich jak zbiorniki bezodp?ywowe na ?cieki (szamba). Pojedyncza oczyszczalnia przydomowa mo?e obs?ugiwa? jeden lub kilka domów.
 
Oferujemy przydomowe oczyszczalnie ?cieków nast?puj?cych typów:
  • oczyszczalnie drena?owe (z rozs?czaniem do gruntu) - oczyszczalnia rozs?czaj?ca nie pobiera pr?du elektrycznego i jest bezawaryjna, ca?y proces oczyszczania odbywa si? przy pomocy naturalnych procesów biologicznych, bez jakiejkolwiek ingerencji z zewn?trz,
  • oczyszczalnie biologiczne - oczyszczalnia tego typu posiada reaktor biologiczny, dzia?aj?cy na zasadzie osadu czynnego, dodatkowo wspieranego z?o?em fluidalnym; z?o?e jest napowietrzane przy pomocy wbudowanej dmuchawy, która pobiera niewielk? ilo?? energii elektrycznej.
 
Oba typy oczyszczalni nie wymagaj? wykonywania ?adnych skomplikowanych czynno?ci i s? praktycznie bezobs?ugowe. Oferowane przez nas oczyszczalnie ?cieków dzia?aj? zgodnie z zasadami ochrony ?rodowiska, s? ekologiczne i dopuszczone do stosowania przez prawo (posiadaj? wszystkie wymagane dokumenty i atesty).
 

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack