Przepompownie, oczyszczalnie, pompy ciepła

Przepompownie, oczyszczalnie, pompy ciepła

Naszą witrynę przegląda teraz 17 gości 

Czy wiesz ?e...

Zakup najta?szej oczyszczalni nie zawsze jest dobrym rozwi?zaniem. Zdarzaj? si? oczyszczalnie wykonane z materia?w o niskiej jako?ci, a nawet zestawy niekompletne.
Więcej …

Kontakt

 tel. (58) 301-51-54
fax (58) 732-78-74

GSM: 605-211-606


e-mail:
promer@promer.com.pl

Dotacje Urz?du Miejskiego w Gda?sku

Urz?d Miejski w Gda?sku informuje, ?e istnieje mo?liwo?? ubiegania si? o przyznanie dotacji na zadania zadania zwi?zane z ochron? ?rodowiska i gospodark? wodn?. Wi?cej informacji na stronie Urz?du Miejskiego w Gda?sku.

Szambo czy oczyszczalnia? PDF Drukuj Email
Przydomowa oczyszczalnia ?ciekw jest znacznie ta?sza w eksploatacji, ni? tradycyjne szambo bezodp?ywowe.

Je?li istnieje mo?liwo?? wybudowania przydomowej oczyszczalni, to warto si? na ni? zdecydowa? zamiast zwyk?ego zbiornika na szambo.

Budowa oczyszczalni mo?e (cho? wcale nie musi) by? nieco dro?sza ni? monta? zbiornika bezodp?ywowego, ale taka inwestycja bardzo szybko zacznie przynosi? du?e oszcz?dno?ci.

Je?eli przyjmiemy, ?e ka?dy domownik zu?ywa 150 l wody na dob?, to mo?na za?o?y?, ?e 4-osobowa rodzina "wyprodukuje" w ci?gu roku 219 m3 ?ciekw. Przy kosztach wywozu szamba na poziomie 12 z?/m3 (a bywa nawet dro?ej), roczny koszt eksploatacji zbiornika bezodp?ywowego dla takiej rodziny wyniesie ponad 2600 z?!

Zupe?nie inaczej kszta?tuj? si? koszty eksploatacji oczyszczalni drena?owej, ktra jest praktycznie bezobs?ugowa. Wywz niewielkiej ilo?ci osadu z osadnika gnilnego odbywa si? bardzo rzadko (z regu?y raz na 1-2 lata), a najwi?kszy koszt wi??e si? z konieczno?ci? stosowania biopreparatw (ok. 100-150 z? rocznie).

Nieco bardziej kosztowna jest eksploatacja oczyszczalni biologicznej, ktra pobiera pewn? ilo?? energii elektrycznej (ok. 1,5-2 kWh/d w zale?no?ci od wielko?ci) - nawet w tym przypadku jest to jednak koszt nieporwnywalnie ni?szy, ni? przy korzystaniu z bezodp?ywowego zbiornika na szambo.
 

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack